ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бизнес, хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлж, олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн, хувийн хэвшлийг дэмжин, Улаанбаатар хотыг ухаалаг хот, бүс нутгийн санхүүгийн төв болгоход дэмжлэг үзүүлэн тогтвортой хөгжлийг бий болгоход хувь нэмрээ оруулна. 

АЛСЫН ХАРАА
АЛСЫН ХАРАА

Олон улс, бүс нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжлийн манлайлагч байна.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС
ҮНЭТ ЗҮЙЛС
  • Гишүүд, гишүүн байгууллагуудын хөгжил, хамтын ажиллагаа
  • Олон талт, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа
  • Чадварлаг, манлайлагч хамт олон
  • Байгууллагын үнэлэмж
Стратегийн зорилтууд
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

Зорилт 1: Хувийн хэвшлийн нийтлэг эрх ашгийг илэрхийлэн хамгаалж, төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар бизнес, хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэх нөлөөллийн ажлуудыг идэвхтэй хэрэгжүүлэх.

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

Зорилт 2: Бизнес эрхлэгчдийн гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх замаар бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах.

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

Зорилт 3: Хувийн хэвшил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн чадавх, нийгмийн хариуцлагыг сайжруулах, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх замаар тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх;

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

Зорилт 4: Технологийн дэвшил, мэдлэг, чадварт суурилсан нээлттэй байгууллага байх.

Үндсэн цэс