• Арбитр
  • Тооцоолуур

АРБИТРЫН ЗАРДАЛ ТООЦОХ

 

Арбитрын зардал нь үндсэн болон нэмэлт зардлаас бүрдэнэ. Арбитрын хөлс болон арбитрын үйлчилгээний зардалд төлж буй хураамжийг арбитрын үндсэн зардал гэнэ. Шинжээчийн зардал, үзлэг хийх, шуудан, хэлмэрч болон бусад зардлыг нэмэлт зардал гэнэ.

Хэрэв нэхэмжлэлийн үнийг тодорхойлох боломжгүй бол арбитрын үндсэн зардлыг арбитрын ажлын алба тодорхойлно.

Арбитрт нэхэмжлэл гаргахдаа дараах аргачлалын дагуу нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс арбитрын үндсэн зардлыг тооцож төлнө.

Банкны мэдээлэл

2015113575МНТ

2015115273USD
Хүлээн авагч байгууллага: Үндэсний ба олон улсын худалдааны арбитр

Гүйлгээний утга: __________ ХХК-иас арбитрын зардал

Дотоодын маргаан хянан шийдвэрлэх арбитрын үндсэн зардлын хэмжээг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс доорх хувь хэмжээгээр тогтооно:

/Төгрөгөөр/

Нэхэмжлэлийн

үнийн дүн /төгрөгөөр/

 Үндсэн зардлын хувь, хэмжээ /төгрөгөөр/

1.

1-1000 000

15 %

2.

1000 001-5000 000

150 000 төгрөг дээр 1000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 3.0 хувийг нэмнэ.

3.

5000001-10 000 000

250 000 төгрөг дээр 5 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн  3.0 хувийг нэмнэ.  

4.

10 000 001-50 000 000

370 000 төгрөг дээр 10 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 2.5 хувийг нэмнэ.

5.

50 000 001- 100 000 000

1 150 000 төгрөг дээр 50 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 1.8 хувийг нэмнэ.

6.

100 000 001-200 000 000

2 030 000 төгрөг дээр 100 000 000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.0 хувийг нэмнэ.

7.

200 000 001-500 000 000

3 520 000 дээр 200 000 000-аас дээш үнийн дүнгийн 1.0 хувийг нэмнэ.

8.

500 000 001-1 000 000 000

7 450 000 дээр 500 000 000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.8 хувийг нэмнэ.

9.

1 000 000 001-аас дээш

12 400 000 дээр 1 000 000 000-аас дээш үнийн дүнгийн 0.8 хувийг нэмнэ.

 

Олон улсын маргаан хянан шийдвэрлэх арбитрын үндсэн зардлын хэмжээг нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс доорх хувь хэмжээгээр тогтооно:

Нэхэмжлэлийн үнийн дүн (ам.доллар)

Үндсэн зардалын хувь, хэмжээ (ам.доллар)

1.

1-1 000

30%

2.

1 001-5 000

280 дээр 1 000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.5 хувийг бодож нэмэх

3.

5 001-10 000

400 дээр 5 000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.5 хувийг бодож нэмэх

4.

10 001-50 000

550 дээр 10 000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.5 хувийг бодож нэмэх

5.

50 001-100 000

1 750 дээр 50 000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувийг бодож нэмэх

6.

100 001-200 000

3 250 дээр 100 000-аас дээш үнийн дүнгийн 3.0 хувийг бодож нэмэх

7.

200 001-500 000

6 250 дээр 200 000-аас дээш үнийн дүнгийн 2.5 хувийг бодож нэмэх

8.

500 001-1 000 000

13 750 дээр 500 000-аас дээш үнийн дүнгийн 2.0 хувийг бодож нэмэх

9.

1 000 001-ээс дээш

23 750 дээр 1 000 000-аас дээш үнийн дүнгийн 2.0 хувийг бодож нэмэх

 

 

/ам.доллар/

 

 

Жишээ нь: 180,000,000₮-ийн үнийн дүнтэй нэхэмжлэлийн шаардлагын үндсэн зардлыг тооцохдоо нэг дахь хүснэгтийн 6 дэх хэсэгт заасны дагуу бодно.

180,000,000 – 100,000,000=80,000,000.

80,000,000*1/100+2,030,000=2,830,000 төгрөгийг үндсэн зардалд төлнө.

Үндсэн цэс