Татварын тайлантай холбоотой зөвлөгөө

Хэнд:

 • УБХТын гишүүн байгууллагууд
 • Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид
 • Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд  

Дараах чиглэлээр зөвлөгөө өгнө:

 • Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тайлан бэлтгэх
 • Байнгын болон түр зөрүүгийн талаарх ойлголт
 • Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гаргахад анхаарах зүйлс
 • Цалин хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан албан татварын тайлан гаргахад анхаарах зүйлс
 • Суутган 1, Суутган 2 тайлангийн ялгаа
 • НӨАТын тайлан гаргахад анхаарах зүйлс
 • НӨАТын өглөг авлага хэрхэн бүртгэх
 • Татварын хувь хэмжээ, хуулийн хугацаа
 • Цахим төлбөрийн системийн хэрэглээ /хувь хүн, хуулийн этгээд/
 • Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт
Үндсэн цэс