“Гэрээ, гэрээний эрх зүй” сургалт

Хэнд:

  • Бүх төрлийн аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлага, мэргэжилтнүүд
  • Бизнес эрхлэгч иргэд г.м.

Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах мэдлэгийг олгоно:

  • Гэрээний төрөл, тэдгээрийг зохицуулах эрх зүйн актууд
  • Гэрээний үндсэн заалтууд, тэдгээрийг гэрээнд тусгахад анхаарах асуудлууд
  • Гэрээ байгуулахад учирч болох эрсдэлүүд, тэдгээрийг удирдах арга зам
  • Гэрээтэй холбоотой маргаан шийдвэрлэх механизмууд, тэдгээрийн давуу болон сул тал

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:

  • 4 – 8 цаг

Хэзээ:

  • Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдана (энд дарж сургалтын хуваарийг харна уу)

Бүртгэл:

  • Хэрэв та тус сургалтад оролцохыг сонирхож байвал энд дарж урьдчилан бүртгүүлэх боломжтой. 

Сургалтын хэлбэр:

  • Танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулагдана.
Үндсэн цэс