Гадаадын хөрөнгө оруулалтын судалгаанд оролцоно уу

Үндэсний хөгжлийн газар нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бодлого, зохицуулалтын асуудлыг эрхлэх чиг үүргийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын орчны шинэчлэлийг 1. хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах (Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай, Хувийн хэвшлийн санхүүгийн санаачилгыг дэмжих тухай хуулийн төсөл боловсруулах), 2. хөрөнгө оруулалтын баталгаа, хамгаалалтыг сайжруулах, гомдлыг барагдуулах, 3. төрийн үйлчилгээг цахимжуулах, 4. хөрөнгө оруулалт татах оновчтой сурталчилгаа явуулах гэсэн 4 асуудлын хүрээнд цогц ажлыг хийж эхлээд байна. 

Асуулгын зорилго: Монгол Улсад гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид хамгийн их тулгарч буй асуудал, бэрхшээлийг тодруулах, уг бэрхшээлүүдээс Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэн эрхэд хамаарах, шийдвэрлүүлэх боломжтой ямар нэг санал, хүсэлт байгааг эсэхийг тодруулах, цаашлаад хөрөнгө оруулалтын орчин, бодлого зохицуулалтыг сайжруулах тал дээр санал авах зорилготой болно.

Та бүхний саналд дүн шинжилгээ хийж ҮХГ Засгийн газарт танилцуулан хөрөнгө оруулалтын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах үе шаттай цогц шинэчлэл хийхээр төлөвлөж байна.  

Судалгаанд ЭНД дарж хамрагдана уу. 

Баярлалаа

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

Үндсэн цэс