Санхүүгийн тайлантай холбоотой зөвлөгөө

Хэнд:

  • УБХТ-ын гишүүн байгууллагууд
  • Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид
  • Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэд  

Дараах чиглэлээр зөвлөгөө өгнө:

  • Санхүүгийн тайлан түүний уялдаа холбоог хангах
  • Санхүүгийн тайлангуудыг гаргахад анхаарах зүйлсийн дагуу тайланг хянаж сайжруулах
Үндсэн цэс