Олон улсын ISO 9001:2015 стандарт хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ

Олон Улсын Стандартын Байгууллагаас батлан гаргасан удирдлагын менежментийн ISO 9001:2015 стандартыг аж ахуйн нэгж, байгууллагад нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлж байна.

Хэнд:

  • УБХТ-ын гишүүн байгууллагууд
  • Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд

Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ:

  • Зөрүүгийн шинжилгээ (Gap Analysis) хийх
  • Стандарт нэвтрүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх
  • Удирдлага болон ажилтнуудад зориулсан цуврал сургалт зохион байгуулах
  • Стандарт хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтуудыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, сайжруулах
  • Дотоод аудитын тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, сайжруулах
  • Гэрчилгээжүүлэлтийн аудитад бэлтгэхэд туслах.
Үндсэн цэс