Зах зээлийн судалгаа хийх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ

Олон жилийн туршлагатай судлаач нар аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиалгаар дотоод, гадаадын зах зээлийн судалгаа хийж өгч байна.

Хэнд:

  • УБХТ-ын гишүүн байгууллагууд

  • Бизнес эрхлэгч хувь хүн, аж ахуйн нэгжүүд

Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд дараах судалгаануудыг хийж өгнө:

  • Тодорхой бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээлийн судалгаа

  • Тодорхой бүтээгдэхүүний гадаадын зах зээлийн судалгаа

  • Гадаад орны бизнес, зах зээл, хууль эрх зүйн орчны судалгаа 

Үндсэн цэс