• Дотоод мэдээ
  • ТӨСӨВ 2022: Цэвэрлэгээ, засвар, харуул хамгаалалт, хоол үйлдвэрлэлийг хувийн хэвшлээр хийлгэнэ

ТӨСӨВ 2022: Цэвэрлэгээ, засвар, харуул хамгаалалт, хоол үйлдвэрлэлийг хувийн хэвшлээр хийлгэнэ

2021/10/11

ТӨСӨВ 2022: Цэвэрлэгээ, засвар, харуул хамгаалалт, хоол үйлдвэрлэлийг хувийн хэвшлээр хийлгэнэ

Хувийн хэвшил гүйцэтгэх боломжтой чиг үүргийг төр хэрэгжүүлдэг байдлаас татгалзаж СТАНДАРТ-ЧАНАР-ӨРСӨЛДӨӨН-д суурилсан үйлчилгээг төр худалдан авдаг тогтолцоонд шилжинэ. Нийгмийн суурь үйлчилгээ үзүүлдэг салбарын байгууллагуудыг төсвийн хувьд хагас бие даасан тогтолцоонд шилжүүлэх замаар ЦОМХОН БҮТЭЦТЭЙ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ТӨРИЙН АЛБА-тай байх зорилт тавьж байна.

Төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах цэвэрлэгээ, засвар, харуул хамгаалалт, хоол үйлдвэрлэлийг хувийн хэвшлээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх, ажил үйлчилгээний тарифийг өрсөлдөхүйц хэмжээнд үндэслэлтэй тогтоож, шаардлагатай санхүүжилтийг хувийн хэвшилд шилжүүлэх чиглэл баримтална. Үүнд шаардлагатай зохицуулалтыг төсөвт тусгалаа. Ингэснээр төр зөвхөн үндсэн чиг үүргээ гүйцэтгэж, төрийн алба цомхон байх боломж бүрдэхийн зэрэгцээ хувийн хэвшлээ дэмжсэн бодлого хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна гэж Сангийн яамнаас мэдээлэв.

  2021 оны батлагдсан төсөв 2022 оны төсөв  Зөрүү
Нийт орлого, тэрбум төгрөгөөр  13 731 16 415 2683
Тогтворжуулалтын сан 612 643 30.6
Ирээдүйн өв сан  1 062   1 062
Тэнцвэржүүлсэн орлого 12 056 15 771 3 715
Нийт зардал  15 748 18 158  2 410
Урсгал зардал  12 983  13 307 323
Хөрөнгийн зардал  3 363 5 116 1 752
Эргэж төлөгдөх цэвэр зээл  -598 -264 334
Төсвийн тэнцэл -3691 -2387 1 304
ДНБ-д эзлэх хувь 8.80% 5.10% 3.70%
Үндсэн цэс